I. OPĆE ODREDBE

Holo Lab d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 23752707618 (u daljnjem tekstu: HOLO LAB) poštuje privatnost i prava svake osobe čije osobne podatke prikuplja.

Ovime želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke HOLO LAB kao voditelj obrade prikuplja, na koji način i u koju svrhu te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.

HOLO LAB prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od dana 27.04.2016. godine (SL EU L 119 od 04.05.2016., ispravak L 127/2 od 23.05.2018.; u daljnjem tekstu: GDPR), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018) i drugim važećim propisima.

Svi izrazi koji se koriste u ovoj Politici imaju značenje navedeno u GDPR-u.

II. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

HOLO LAB obrađuje osobne podatke samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

– obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza HOLO LAB-a;
– kada je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
– obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
– obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
– obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa HOLO LAB-a ili povezanih društava, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovu odnosu s voditeljem obrade.

Podatke prikupljene u posebne, izričite i zakonite svrhe HOLO LAB prikuplja isključivo u nužnom opsegu te obrađuje na način koji je u skladu s tim svrhama.

III. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATAKE

Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju direktno ili posredno, poput vašeg imena, prezimena, e-maila, broja telefona, IP adrese, tehničkih podataka o broju posjeta našoj web stranici ili poštanske adrese.

HOLO LAB osobne podatke dobiva najčešće od ispitanika. Primjerice, Vi nam dostavljate svoje podatke kada nas kontaktirate putem naših kontakt obrazaca ili putem e-maila, šaljete otvorenu molbu za posao, posjetite, odnosno pretražujete našu web stranicu ili sklapate ugovor s nama.

Prilikom davanja osobnih podataka HOLO LAB-u, na bilo koji način, jamčite da su podaci točni, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim podacima te da ste u cijelosti suglasni da HOLO LAB Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s važećim propisima i uvjetima ove Politike.

Kad nam dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebno ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.

IV. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju. Primjerice, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite, ispunili Vaše zahtjeve, pružili Vam tražene informacije i upravljali, analizirali i administrirali našu web stranicu.

Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je nužno za ispunjavanje odnosno postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U pravilu ćemo osobne podatke čuvati do povlačenja privole, osobne podatke osoba koje su nas kontaktirale iz nekog razloga – dok traje komunikacija, itd. Kada nam Vaši osobni podaci više ne budu nužni odnosno prestane osnova za njihovu obradu, izbrisat ćemo ih iz našeg sustava odnosno uništit ćemo dokumentaciju u kojoj su isti sadržani, ovisno o slučaju.

Prethodno navedeno se ne primjenjuje ako je mjerodavnim zakonima i/ili propisima za pojedinu svrhu propisan duži rok čuvanja osobnih podataka ili je to potrebno i/ili dozvoljeno iz kojeg drugog razloga.

V. SIGURNOST

HOLO LAB brine o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Uzimajući u obzir najnovija tehnološka dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za povrede prava ispitanika, HOLO LAB primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere.

Kod HOLO LAB-a ne postoji automatizirano donošenje odluka, odnosno HOLO LAB kroz svoje sustave ne obavlja automatizirano profiliranje i odlučivanje, odnosno profiliranje i odlučivanje bez intervencije pojedinca.

Do najveće mjere isključujemo odgovornost za štetu nanesenu ispitanicima slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

VI. DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

HOLO LAB ponekad treba prenijeti osobne podatke vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu, a koji se u smislu GDPR-a smatraju izvršiteljima obrade. Izvršitelj obrade može biti subjekt koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz GDPR-a i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

U svakom takvom slučaju, HOLO LAB zahtijeva od tih strana prihvaćanje važećih propisa, poštivanje naših uputa te usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti osobnih podataka. HOLO LAB jamči da neće prodavati ili posuđivati Vaše osobne podatke trećoj strani izvan svog poslovnog sustava.

Određene osobne podatke koje prikupimo smo dužni otkriti nadležnim tijelima ili javno objaviti kada je takva obveza predviđena mjerodavnim zakonima i propisima ili potrebno radi zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti.

VII. PRAVA ISPITANIKA

Prema GDPR-u imate sljedeća prava u vezi s Vašim osobnim podacima:

Pravo na pristup

Imate pravo tražiti i dobiti od nas kao voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama, u skladu s člankom 15. GDPR-a.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja, ako je ispunjen neki od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.

Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako:

– osporite točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili
– obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili
– mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
– ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.

Pravo na prenosivost

Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Obrađivat ćemo Vaše podatke u skladu s GDPR-om, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjivati organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.

Međutim, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete u dogovoru s nama naći rješenje Vaše situacije, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 14.

Za više informacije možete posjetiti službenu stranicu www.azop.hr.

VIII. KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI

Za sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati na neki od sljedećih načina:

– e-mailom na adresu: info@hololab.hr;
– poštom na adresu: Gradišćanska 34, 10 000 Zagreb;
– putem kontakt obrazaca na našoj web stranici.

Molimo Vas da prilikom podnošenja zahtjeva jasno navedete što je predmet Vašeg zahtjeva i na koji se osobni podatak navedeno odnosi. Imajte na umu da ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije nego li postupimo po Vašem zahtjevu, i to iz razloga naše i Vaše sigurnosti, stoga postoji mogućnost da Vas povratno kontaktiramo u vezi Vašeg zahtjeva.

Svaki zahtjev ćemo razmotriti i nastojati postupiti po istome u razumnom roku.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Kao voditelj obrade ćemo pratiti stanje po pitanju zaštite osobnih podataka i po potrebi unaprjeđivati mjere za zaštitu i druga bitna pitanja. S obzirom na navedeno, zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja pojedinih dijelova ove Politike u svakom trenutku i bez prethodne najave.

O izmjenama i/ili dopunama ove Politike ćemo Vas obavijestiti objavom na našoj web stranici na kojoj možete naći važeću verziju Politike.

Holo Lab d.o.o.
Uprava Društva